Håndtering af interessekonflikter

Formål

Denne forretningsgang beskriver Pilea Savings ApS’ (Pilea Savings) procedure for håndtering af
interessekonflikter i henhold til § 3, stk. 3, nr. 2, jf. § 8 i lovbekendtgørelse nr. 1160 af 19. september 2018 om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere (”Lovbekendtgørelsen”).

Forretningsgangens formål er at sikre, at Pilea Savings håndterer eventuelle interessekonflikter, der måtte opstå, når Pilea Savings yder rådgivning, således at en sådan interessekonflikt ikke skader kundens interesser.

Generelt

Pilea Savings er en uafhængig investeringsrådgiver, og det er derfor Pilea Savings’ forventning, at
interessekonflikter kun i meget begrænset omfang ville kunne opstå.

Identifikation af interessekonflikter
Interessekonflikter vil potentielt kunne opstå i følgende tilfælde:

 • Hvis Pilea Savings og kunden har hver sin interesse i rådgivningens udfald,
 • Hvis Pilea Savings fremmer en kundes interesser på bekostning af en anden kundes interesser,
 • Hvis Pilea Savings fra tredjemand modtager betaling eller andet vederlag, der er afhængig af den rådgivning, som Pilea Savings yder til kunden.
 • Hvis Pilea Savings anbefaler kunderne at handle i værdipapirer, som Pilea Savings selv har investeret i eller påtænker at købe.
 •  

Listen af mulige interessekonflikter ovenfor, er eksempler på situationer, som vil eller kan indebære en interessekonflikt. Listen er ikke udtømmende.

Procedurer til håndtering af eventuelle interessekonflikter

Pilea Savings har truffet følgende foranstaltninger til at imødegå interessekonflikter:

 • Pilea Savings agerer uafhængigt og modtager ikke betaling eller andet vederlagt fra tredjemand for den rådgivning, som Pilea Savings yder til sine kunder,
 • Pilea Savingshonorar er ikke resultatafhængig, og Pilea Savings tilskynder derfor ikke kunderne til at løbe unødige i risici for at opnå et højere afkast,
 • Pilea Savings har ikke nogle snævre forbindelser, jf. § 5, stk. 1, nr. 17 i lov om finansiel virksomhed til nogle af de virksomheder, hvis produkter Pilea Savings rådgiver kunderne om,
 • Hvis Pilea Savings måtte have en egenhændig interesse i rådgivningen til en kunde, vil
  Pilea Savings oplyse kunden herom og om fornødent opnå kundens accept heraf, inden
  rådgivningen ydes,
 • Hvis en situation måtte opstå, hvor Pilea Savings ikke kan agere uafhængigt, og hvor
  kundens samtykke ikke kan indhentes, skal Pilea Savings afvise at bistå kunden med denkonkrete opgave, og
 • Pilea Savings vil føre en fortegnelse over de situationer, hvor der er opstået eller kan opstå en interessekonflikt med henblik på forebyggelse af fremtidige, lignende situationer.
 • Medarbejdere i Pilea Savings må ikke bevidst forsøge at påvirke kursdannelse på
  værdipapirer til fordel for eventuelle egne positioner. Der vil hovedsageligt blive rådgivet til
  køb af likvide investeringsforeninger og/eller ETFere, hvilket vil eliminere denne risiko.

Pilea Savings er herudover underlagt tavshedspligt, og kundeoplysninger behandles således fortroligt og vil alene blive videregivet, såfremt kunden samtykker heri eller det pålægges Pilea Savings ved lov.

Lønpolitik
I Pilea Savings har vi en lønpolitik, der fremmer rimelig behandling af kunder og forebygger interessekonflikter, for ansatte, der yder investeringsrådgivning og modtager og formidler ordrer til en værdipapirhandler. Aflønning af ansatte vil ikke være i strid med investeringsrådgiverens forpligtelse til at handle i kundernes bedste interesse, herunder forpligtelser til at drive virksomhed i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet.

Ansvar og evaluering
Forretningsgangen er udarbejdet af direktionen i Pilea Savings, og det påhviler direktionen at påse og drage omsorg for, at Forretningsgangen efterleves af Pilea Savings.

Forretningsgangen bliver evalueret mindst en gang årligt med henblik på at vurdere om
Forretningsgangen fungerer efter hensigten og at afhjælpe eventuelle mangler samt at tilpasse Forretningsgangen til Pilea Savings’ udvikling.