Produktudvælgelse og bæredygtighed

Vores produktudvælgelses- og anbefalingsproces fastlægger, hvilke produkter vi anbefaler til vores kunder, og til at sammensætte vores modelporteføljer.

I processen vurderes en række kriterier, herunder bæredygtighed, performance, risiko, kompleksitet, omkostninger, og kvalitet. Produkter, vi anbefaler, overvåges løbende og tager f.eks. ratings fra de uafhængige analysehuse, Morningstar og Sustainalytics, i betragtning.

Der analyseres overordnet på to punkter; niveau af bæredygtighed og kvaliteten af økonomiske resultater.

Pilea Savings produktudvælgelsesproces dækker over det totale udbud tilgængelige investeringer i bæredygtige værdipapirer som overholder EU’s fælles regler for kollektive investeringer (UCITS) samt har markedsføringstilladelse i Danmark. Processen ender ud i ca. 20-25 konkrete produktanbefalinger på investeringsforeninger og ETFere, som kombineres indbyrdes alt efter kundens risiko- og bæredygtighedspræferencer.

Niveau af bæredygtighed

Overordnet udvælges der blandt investeringsforeninger og ETFer, der lever op til EU’s Disclosureforordning om henholdsvis fuld bæredygtighed og delvis bæredygtighed (såkaldte artikel 9- og artikel 8-produkter).

For fuldt bæredygtige finansielle produkter, der har bæredygtighed som mål, skal der redegøres for, hvordan det opstillede bæredygtighedsmål opnås. For delvist bæredygtige finansielle produkter, hvor bæredygtighed er et blandt flere karakteristika, skal der bl.a. redegøres for, hvordan de bæredygtige karakteristika opfyldes.

Det gennemgår vi i Pilea Savings og vi forholder os kritisk til forvalternes egne vurderinger. Det gør vi ved at foretage en gennemlysning af den enkelte investeringsforening med data fra Morningstar og Sustainalytics. Her kigger vi blandt andet på:

  • Passer investeringsformålet med beholdningen af enkeltaktier/obligationer?
  • Hvor længe har forvalteren arbejdet med bæredygtige investeringer?
  • Foretager forvalteren eksklusioner af udvalgte typer aktier/obligationer og hvad er kriterierne herfor?
  • Hvilke positive indvirkninger har forvalterens beholdninger på verden omkring os?

For at finde ud af hvilke positive indvirkninger forvalteren har på verden omkring os, måler vi på en række parametre indenfor bæredygtighed, som hos Pilea Savings tager udgangspunkt i Verdensmålene.

Det er f.eks.:

  • Verdensmål nummer 10 – Mindre ulighed, hvor der kan måles på f.eks. forhold mellem toplederløn og almindelig medarbejderløn
  • Verdensmål nummer 15 – Livet på land, hvor der kan måles på virksomhedernes involvering i produktion af f.eks. palmeolie eller pesticider.
  • Verdensmål nummer 5 – Ligestilling mellem kønnene, hvor der kan måles på forholdet mellem kvinder og mænd i ledelsen eller bestyrelsen.
  • Verdensmål nummer 13 – Klimaindsats, hvor der kan måles på en lang række parametre, som f.eks. co2-udledning, vandforbrug, affaldshåndtering osv.

Kvaliteten af økonomiske resultater

Overordnet udvælges der blandt investeringsforeninger og ETFer, der opnår 3, 4 eller 5 stjerner i Morningstars kvalitative vurdering. Hvis der anbefales en investeringsforening eller ETF med 2 stjerner, skal der ligge særligt tungtvejende grunde bag, som der særskilt redegøres for overfor kunden. Afdelinger med 1 stjerne anbefales ikke af Pilea Savings.

Morningstar Rating tager udgangspunkt i det afkast, en afdeling har præsteret set i forhold til andre afdelinger i samme kategori, sat i forhold til omkostningen og risikoen.

En Morningstar rating beregnes for tre, fem og ti år. Hvis en afdeling har eksisteret i ti år, vil den altså få tre forskellige ratings. Den samlede rating af en afdeling er et vægtet gennemsnit af de tre. Ratingen for ti år udgør 50 procent af den samlede rating, mens ratingen for fem og tre år udgør hhv. 30 og 20 procent. Fonde der endnu ikke er tre år gamle bliver derfor heller ikke medtaget i ratingen.

Når en fond får en god rating, der bygger på historiske data, er der ikke nogen garanti for, at fonden også gør det godt i fremtiden. Morningstar Rating™ er således heller ikke en anbefaling, men en analyse af historien.

Værdien af Morningstar Rating™ beror på antagelsen om, at menneskerne bag fonden er dygtigere end gennemsnittet til deres arbejde, når en fond historisk har været god til at forvalte deres portefølje med hensyn til afkast og risiko. Hvis antagelsen holder stik, så er sandsynligheden god for, at fonde med gode karakterer også fremover vil gøre det godt.

Antagelsen holder dog ikke altid stik. En blind høne finder også sommetider korn, og mindre dygtige porteføljeforvaltere laver også gode afkast, der resulterer i gode ratings. Omvendt vil dygtige porteføljeforvaltere også kunne blive ramt af uheld.

Antallet af stjerner

Hver afdeling tildeles stjerner i forhold til den relevante kategori og tidsperiode:

Antal stjerner

Placering i kategori

5 stjerner

Top 10% i Morningstar Kategori™

4 stjerner

Næste 22,5% i Morningstar Kategori™

3 stjerner

Middel 35% i Morningstar Kategori™

2 stjerner

Næste 22,5% i Morningstar Kategori™

1 stjerne

Bund 10% i Morningstar Kategori™

Kilde: morningstar.dk

Ratings beregnes hver måned og kan derfor svinge i takt med udsvingene i en afdelings relative resultater.